Pozostałe aktualności

Informacja

  • 26-05-2022
Szanowni Mieszkańcy,
 
Na przełomie roku 2021/2022 do tut. Urzędu Gminy wpłynęły liczne sygnały od mieszkańców oraz zarządców budynków mieszkalnych, związane ze znacznymi podwyżkami kosztów ogrzewania w lokalach i budynkach mieszkalnych w mieście Reszel.
 
Zaopatrzenie w ciepło w latach 90 zostało przekazane prywatnemu podmiotowi, który nieprzerwanie i bezproblemowo dostarczał mieszkańcom Reszla ciepło do ich domów na podstawie zawieranych indywidualnych umów.

Na terenie miasta Reszel jedynym dostawcą ciepła jest podmiot prywatny, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła o mocy zamówionej do 5 MW, a zatem zgodnie z art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2021, poz. 716 ze zm.) nie wymaga uzyskania koncesji na prowadzenie w/w działalności. 

Działalność podmiotu w takiej formule pociąga za sobą dalsze konsekwencje w postaci braku nadzoru nad ustalaniem i zatwierdzaniem taryf na ciepło dla mieszkańców. Podmiot ten, tworząc taryfę, nie podlega żadnej weryfikacji ze strony podmiotów nadzoru (URE). Przedsiębiorstwo jest jednak zobligowane, przy kalkulowaniu taryfy na ciepło, do stosowania zapisów ustawy Prawo energetyczne.

O zaistniałej sytuacji i znaczącej podwyżce za ciepło Gmina poinformowała wszystkich posłów i senatorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W ślad za informacjami parlamentarzyści złożyli interpelacje do Urzędu Regulacji Energetyki, Ministra Ochrony Środowiska i Gospodarki.

Żadna z tych instytucji nie podjęła działań, które mogłyby skutkować obniżeniem kosztów ciepła powołując się na ogólnoświatowy trend znacznego wzrostu kosztów nośników energii na rynku międzynarodowym. Żadna z w/w instytucji nie podjęła działań w tej kwestii, wskazując również na brak uprawnień kontrolnych oraz instrumentów prawnych do ingerowania w wysokość taryf, ustalonych przez przedsiębiorcę.

Organy gminy – Rada Miejska i Burmistrz - nie mają narzędzi ani uprawnień do weryfikowania prawidłowości i rzetelności sporządzanych przez przedsiębiorstwo taryf oraz nie są podmiotami, które mogą stawiać zarzuty związane z rozliczaniem ciepła na podstawie zawieranych przez dostawcę ciepła umów z zarządami spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot czy indywidualnymi odbiorcami ciepła.
 
Niemniej jednak, reagując na zaistniałą sytuację rozważana jest ewentualna możliwość dostarczania ciepła dla mieszkańców przez Gminę. W tym celu zwrócono się do dostawcy ciepła o przedstawienie oferty sprzedaży Elektrociepłowni w Reszlu wraz z siecią ciepłowniczą Gminie. 

Informacje takie zostały Gminie przedłożone. Na bazie uzyskanych informacji podjęte zostaną decyzje, co do wszczęcia stosownych procedur (min. sporządzenie analizy ekonomicznej, programu funkcjonalno-użytkowego, operatu szacunkowego), które mogą przesądzić o kierunkach działania, a dane w nich zawarte stanowić będą podstawę do podejmowania dalszych decyzji Gminy, związanych z aspektem zaopatrzenia mieszkańców w ciepło.

BURMISTRZ RESZLA
Marek Janiszewski
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Baner: Reszelski Budżet ObywatelskiBaner: NieruchomosciBaner: Unia EuropejskaBaner: Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu CelowegoBaner: Projekty realizowane ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji LokalnychBaner: SesjeBaner: barcja_konsultacjeBaner: euslugi-buttonBaner: euslugiBaner: Polski ŁadBaner: Mapa Gminy ReszelBaner: polski ebazarekBaner: KominiarzBaner: Polska MultimedialnaBaner: AnkietaBaner: CittaslowBaner: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów AlkoholowychBaner: ePodręcznikiBaner: Reszelskie Koncerty Muzyki Organowej i KameralnejBaner: Rodzina 500+Baner: Regionalny Ośrodek Wspierania Organizacji PozarządowychBaner: Krajowa mapa ZagrożeńBaner: Karta Dużej RodzinyBaner: StrazGranicznaBaner: WKU